Menu

Historie obce

Historie 1406 - 1914

V době vzniku obce drželi českokamenické panství páni z Michenic a od roku 1406 Hynek Berka z Dubé a Hohenštejna. Hynkův syn Jindřich panství r. 1428 prodal Zikmundovi z Vartenberka a na Děčíně.

V roce 1421 vpadli husité do severních Čech. Koncem května Zikmund z Vartenberka požádal Lužičany o pomoc, a jelikož se tato nedostavila, uzavřel s kališníky mír, takže krajina zůstala bojů ušetřena – útrap válek nikoli. Nebezpečí válečného konfliktu však znovu vypuklo, když husité r. 1426 zabrali Českou lípu. V červnu 1426 zvítězili ve velké bitvě u Ústí nad Labem. I tentokráte se našemu okolí vyhnuli, zato vpadli do Lužice, proti které povstali i pomstychtiví Vartenberkové. Tento mnoholetý rozbroj měl smutný konec. Zikmund a jeho synové klesli na úroveň lapků. Zikmund byl později v jižních Čechách zajat a v Jindřichově Hradci vydán hladomoru. Jeho synové Jan a Jindřich pěstovali ještě dále pěstní právo. Když v roce 1439 král Albrecht zemřel, byly poměry v zemi velmi nejisté.

V květnu r. 1440 zahnali Lužičtí Jana a jeho vojsko až k České Kamenici a dobyli hrad Frývaldov. Totéž učinili v říjnu r. 1442, kdy vojsko v počtu 9000 mužů vtáhlo do Čech. Frývaldov se od té doby jmenuje Pustý zámek. Jan musel uzavřít mír a prodal roku 1450 panství Česká Kamenice svému synovci Janu II. z Vartenberka, který se stal zemským fojtem Lužice. V době, kdy vedla panství vdova po Janu II., panoval klid a pořádek v naší zemi Vnuk Zikmunda českokamenické panství v roce 1511 prodal Mikuláši Trčkovi z Lípy a Lichtenberka. Od něho koupil panství již v roce 1515 Hanuš ze Solhausu a jeho bratr Bedřich ho v r. 1535 prodal zpět Prokopovi z Vartenberka, synovi bývalého majitele Zikmunda. V r. 1613 zabral zemský soud panství pro dluhy Prokopovu vnukovi Janovi z Vartenberka, synovi bývalého majitele Zikmunda. V r. 1613 zabral zemský soud panství pro dluhy Prokopovu vnukovi Janovi z Vartenberka a r.1614 bylo prodáno Radslavovi Kinskému z Vchynic a na Doubravské hoře. Po zavraždění jeho synovce Viléma Kinského v Chebu v roce 1634, bylo panství zabaveno, již roku 1635 je však získal Vilémův synovec Jan Oktavián Kinský na úhradu svých pohledávek. Od té doby drželi panství Kinští.

V r. 1574 a 1577 došlo k velkým živelným pohromám, které způsobily škody na majetku. Louky a pole byly zaplaveny a voda odplavila a strhla vše co jí bylo v cestě.

Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 došlo k silné rekatolizaci obyvatelstva. Rodiny, které nechtěly akceptovat katolickou víru, musely opustit domov a odejít do exilu.

V roce 1690 se účastnili selského povstání obyvatelé Prysku. Povstání bylo násilím potlačeno a předepsané vrchnostenské dávky byly ještě zvýšeny.

V roce 1713 řádil mor. Po jeho překonání ustanovil děkan Teigel z České Kamenice ve své farnosti 21. listopad dnem slibu, který se dodnes dodržuje. Morové jámy byly údajně vyhloubeny nedaleko školního kamene.

Válečný rok 1757 připomíná pamětní deska umístěná na zdi kostela. Podnětem byl záznam ve zdejší farní knize o úmrtí poručíka Plaschkovitze, který byl zastřelen pruskými vojáky v chřibském lese.

V roce 1770 nastala bída. Hlavní potravou se staly brambory, které se dříve dávaly jen dobytku. Téhož roku byla nařízeno sčítání obyvatel a domy byly očíslovány. Roku 1775 vypukly znovu selské nepokoje. Vzbouřenci táhli společně se sedláky z České Kamenice k zámku, aby předložili svoje požadavky. Nastalo pak zmírnění roboty.

Roku 1779 navštívil tento kraj císař Josef II. Rok před tím bylo v České Kamenici a okolí mnoho Prušáků. 600 mužů zemřelo na neštovice a byli pochováni na vojenském hřbitově. V roce 1782 byl v Horním Prysku ustaven chudinský úřad. Josef Rösler se ujal služby jako otec chudých, jeho bratr Franz Rösler z Varšavy tuto činnost hojně podporoval . Celá rodina si vůbec zasloužila čestné uznání v historii obce. Roku 1804 bylo hornickým substitučním soudem v České Kamenici dovoleno Prysku pokusně dolovat uhlí. Pokusy byly bohužel bezvýsledné. V čase napoleonských válek v srpnu r. 1813 se zde usadili Francouzi. Lidé zakopávali na nepřístupných místech svůj majetek. Z té doby pochází pojmenování „francouzské díry“. U Polevska se Francouzi utábořili, sklidili a snědli všechnu řepu z polí. Rychtář Gellert z Horního Prysku byl francouzskými vojáky zajat pro špionáž, neboť byl přistižen jak je pozoruje. Byl propuštěn s příslibem, že druhý den uspořádá bohatou hostinu. Rychtář tak skutečně učinil, čekal však marně, Francouzi téže noci opustili krajinu.

17. července r. 1814 se na základě krajského úřadu konaly mírové slavnosti.

V letech 1822-1826 byla vystavena císařská silnice vedoucí z České Kamenice do Nového Boru. V téže době byla na pryské silnici na Füllerových pozemcích, patřících k Horní Kamenici, postaveno několik domů, pro které se začalo užívat jméno Füllerdörfel (Vesnička), poprvé doložené v roce 1835. Českokamenický vrchnostenský úřad rozhodl, aby obyvatelé Vesničky náleželi k rychtě v Dolním Prysku, kam měli blíže než do Horní Kamenice. Školu a kostel měli navštěvovat v Horním Prysku. V roce 1850 byla však rychta v Dolním Prysku zrušena. Dolní Prysk byl připojen jako osada k Hornímu Prysku a Vesnička k místní obci Horní Kamenice, školou a kostelem však náležela nadále k Hornímu Prysku. Po vytvoření místní obce Dolní Prysk roku1887 bylo požadováno úplné oddělení Vesničky od Horní Kamenice a její připojení k Dolnímu Prysku, což se realizovalo v roce 1894.

V roce 1834 začal Johan Georg Asten stavět papírnu v údolí Pryského potoka, na rozmezí katastru Česká Kamenice, Horní Kamenice a Dolní Prysk. Roku 1868 koupil papírnu Ignaz Fuchs, který ji rozšířil a vybavil strojním zařízením. V letech 1898-1899 a roku 1907 opět se v okolí uskutečnily manévry a v Horním a Dolním Prysku byla ubytována eskadrona dragounů.

Roku 1897 vlivem vytrvalých dešťů nastala povodeň a způsobila nesčetné škody na majetku obyvatel. V Horním Prysku došlo k sesuvu půdy a u strážního domku čp.19 byla poškozena železniční trať. Voda strhla mosty a silniční provoz do České Kamenice byl přes Kamenický Šenov.

7. června 1907 se v Dolním Prysku konala první obecní slavnost. Byla zahájena polní mší farářem Fiřtikem, poté měl starosta Görner zahajující proslov, školní děti zpívaly a místní kapela je doprovázela. Při slavnosti v roce následujícím byla na školní budově odhalena deska na počest 60ti letého panování císaře Františka Josefa (1848 – 1908).

V roce 1908 se konala podobná slavnost v Horním Prysku, kde na kostelní zdi byla odhalena deska padlým vojákům za účasti důstojníků z Terezína, deputace veteránů ze Saska, Chřibské, České Kamenice, Polevska a Dolního a Horního Prysku. Slavnosti se hojně zúčastnili členové hasičů, tělovýchovy, horského spolku, pěveckého sboru a zástupců obce.

Koncem roku 1908 způsobila dlouho trvající nezaměstnanost sklářů velké starosti. Konaly se peněžní sbírky a podporu nezaměstnaným dávaly částečně ministerstvo práce a okresní výbor.

2. prosince 1910 se uspořádal v obou obcích poprvé den na ochranu dětí, který se od té doby každoročně opakuje. Na základě tohoto byly některé zdravotně nebo mentálně postižené děti podrobeny léčení.

V r. 1914 vypukla I. světová válka...

Zpracoval: Martin Krška, Dis.

Historie 1940 - 1980

1945
Přicházejí první osídlenci: v Horním Prysku jsou to: Jan a Josef Zuzaňákovi, bratři Václavíkové, Uhlíř a Jelínek. V Dolním Prysku jsou to: Stanislav Švejda, Antonín Švejda, Vodička a Rabiška.
Na podzim započato se školním vyučováním. V Horním Prysku je učitelem Jiří Pelák, v Dolním Prysku je to Vozáb.

1946
Začíná fungovat mateřská škola – vede ji Jarmila Peláková (manželka učitele z Horního Prysku).

1948
Je založena tělovýchovná jednota SOKOL Prysk a organizace Svazu mládeže.
Velká povodeň.

1949
Uvažuje se o vytvoření Státních statků ® je rozhodnuto, že v obci budou Státní statky hospodařit ® z obce se tím vystěhovávají občané a obec se pomalu vylidňuje.
V rámci nové územní organizace spadá Horní a Dolní Prysk pod nově utvořený okres Nový Bor.

1950
Na návrh ONV v Novém Boru se Horní a Dolní Prysk rozhodly, že se sloučí s některou větší obcí a to buď s Kamenickým Šenovem, nebo Českou Kamenicí ® schváleno sloučení s Českou Kamenicí.
Opět dochází k vystěhovávání občanů z obce, tentokrát z důvodů špatné dopravy do vzdálených zaměstnání.

1951
Konají se hovory s občany, na kterých byli občané získáváni na pomoc zemědělství, mimo jiného bylo zjištěno, že dobrovolní hasiči v Dolním Prysku pravidelně každé pondělí cvičí a to za pomoci a dozoru bezpečnostního referenta MNV v České Kamenici soudruha Nevyhoštěného.
Ve sklárně v Dolním Prysku vypukl požár.
Tělovýchovná jednota SOKOL Prysk mění název na TJ Prysk.
V Dolním Prysku je postaveno nové hřiště, kabiny, sociální zařízení, v okolí jsou vysázeny stromy.

1952
Závody i jednotliví občané se podílejí svou prací na brigádách a v pomoci zemědělství – z řad občanů se vytvářejí skupiny sekáčů, hlavně v Dolním Prysku, tyto skupiny vysekávají těžko přístupné stráně a seno takto získané je prodáváno Státnímu statku.

1953
V červenci instaloval vedoucí prodejny v Dolním Prysku soudruh Lauda za spolupráce soudruhů z České Kamenice výstavu knih (romány, pohádky, dětské knihy, politická díla, zemědělské a odborné příručky apod.) – prodáno bylo knih za 2000,- Kč.
V říjnu se přes obec přehnala velká vichřice.

1956
V Horním Prysku zaniká, v důsledku přesídlení z obce a změny pracoviště, organizace ČSM.

1958
28. června postihla obec povodeň.

1959
Občané Horního a Dolního Prysku jsou stále více a více nespokojeni s lidosprávou v České Kamenici – nic se za 9 let, co patří obě obce pod lidosprávu v České Kamenici, neopravilo (domy, silnice) – naopak do obce jsou posíláni k bydlení osoby, zejména cikánské národnosti, kteří s domy hospodařili tak, že si dělali ohniště na podlaze, vyřezávali trámy z krovů na topení apod. – v obci se nezabydleli a přidělené domy jen ničili ® občané obou obcí začínají uvažovat o jiném řešení ® začínají se konat schůze, na kterých se občané usnášejí a požadují po ONV v Novém Boru a OV KSĆ odloučení od České Kamenice a vytvoření jednotné samostatné obce se společným názvem, iniciátorem a organizátorem myšlenky jednotné a samostatné obce je vesnická organizace KSČ ® OU KSČ přislíbil projednání ustanovení samostatné obce – od některých členů a funkcionářů se ozývají námitky ® na dalších schůzích VO KSČ vypracovává kandidátku MNV a 24.4. se konají volby do MNV v Prysku.
Započata výstavba vodovodu.

1960
V rámci územní reorganizace byl zrušen kraj Liberec a vytvořen kraj Severočeský – současně byly zrušeny i některé okresy a vytvořeny nové – zrušen okres Nový Bor a Prysk byl přičleněn k okresu Česká Lípa.
Jablonecké sklárny, závod Dolní Prysk začaly s výstavbou dvou finských domků pro ubytování svých zaměstnanců.
Akce „odstraňujeme z naší obce vše, co jí hyzdí“ – koná se prohlídka domů, které by odpovídaly demolici – v obci je označeno 43 domů ® celkem bylo z pozemkových knih vymazáno 63 budov v Horním Prysku, 31 budov v Dolním Prysku a 4 budovy ve Vesničce.
Pokračuje výstavba vodovodu – od školy v Dolním Prysku k Vesničce.
S provedením územní reorganizace byla osamostatněna i tělovýchovná jednota Prysk a po začlenění pod okres Česká Lípa se změnil název z TJ Prysk na TATRAN Prysk.
Státní statek se zabývá plány na výstavbu nového centrálního kravína – plány počítají s umístěním ve středu vesnice, naproti prodejně JEDNOTA v Horním Prysku ® na svolané veřejné schůzi byly vzneseny námitky – navrhnuto umístění proti č.p. 73.
V zimních měsících proveden na Středním vrchu odchyt kamzičí zvěře, která se stane základem slovenského chovu ve Vysoké Fatře.

1961
Pokračuje výstavba vodovodu.
V Dolním Prysku postaveno veřejné osvětlení a v Horním Prysku provedena oprava a výměna osvětlení.
Č.p. 16 je vyjmuto z demoličního výměru a dům adaptován na požární zbrojnici a sklad.
Započata výstavba bezprašné silnice přes obec.
Přes veškeré protesty a námitky občanů je zahájena stavba kravína ve středu obce naproti prodejně JEDNOTY ® připomínky, námitky a protesty nejsou brány v úvahu a ve výstavbě se pokračuje.

1962
Zavedena autobusová doprava přes obec mezi Novým Borem a Českou Kamenicí.
Upravuje se sklad budovaný v č.p. 16.
V Horním Prysku, v prostoru po demolici, je prostor upraven na okrasný parčík.
Pokračuje stavba kravína, stáj plánována pro 120 ks skotu.
Dosud neobydlené domy jsou postupně obsazovány rekreanty, zejména z Prahy.
Počátkem nového školního roku byla pro malý počet žáků zrušena škola v Horním Prysku a děti budou dojíždět do školy v Dolním Prysku.

1963
Sklárna v Dolním Prysku staví autobusovou čekárnu u svého závodu, čekárna má celookresní prvenství v tom, že je vytápěna odpadovou parou ze závodu, dále je vybavena osvětlením a pohodlnou lavicí – za tento dar obci MNV udělil sklárně čestné uznání.
Je opravena střecha na hostinci v Dolním Prysku.
V Dolním Prysku byla vybudována bytová jednotka z nebytových prostor bývalé řeznické provozovny – v domě též vybudována místnost pro elektrický mandl.
V Horním Prysku je Státními statky dostavěn kravín – vodění dobytka na pastvu přes obec působí značné škody na plotech domků a zahradách, také nedávno adaptovaná silnice je značně touto činností poznamenána.
Koncem roku byla na Zámeckém vrchu, ve věži hradní zříceniny, pracovníky Čs. spojů, postavena retranslační stanice – občané Prysku mají kvalitní obraz a intenzivní zvuk.

1964
Začíná se stavbou víceúčelového bazénu – koupaliště a protipožární nádrže – je vyhloubena jáma a potrubím z potoka sveden přívod vody.
Provedena generální oprava budovy MNV.
Projednávána oprava budovy č.p. 134 – hostince v Horním Prysku – pro technickou, pracovní a finanční náročnost se oprava definitivně zamítá.
Je vybudován místní rozhlas.

1965
Pokračuje výstavba víceúčelového bazénu – nastávají problémy se spodními prameny – rozmáčení, padají okraje ® rozhodnuto v vypanelováním okrajů, hráze a dna.
Státní statek postavil u nově vybudovaného kravína silážní věže ® díky nedokonalému průzkumu a neznalosti terénu začala silážní hmota prosakovat a protékat – zápach se šíří po okolí tak, že ani nelze projít kolem kravína po silnici.
Severočeské papírny, závod 25. února v České Kamenici převzal budovu školy v Horním Prysku s tím, že budovu využije k rekonstrukci na bytové jednotky.

1966
Obci bylo uděleno čestné uznání po předchozím vyhodnocení soutěže o vzornou obec.
Státní silnice upravují silnici přes obec – pokládka nového koberce, potah obalovanou drtí a stříkání asfaltem.

1967
Po dlouhodobém sledování meteorologických zpráv o stavu vody a srážek na území okresu Česká Lípa je vyhodnoceno, že obec postihuje tzv. desetiletá voda ® jsou zpracovány plány na generální opravu koryta potoka a jeho regulaci ® I. etapa byla zahájena v Horním Prysku u č.p. 140.
Jubilejní XX. ročník Závodu míru vede opět Severočeským krajem a jeho XIV. etapa z Ústí nad Labem do Liberce vede poprvé v historii obce po území Prysku.
Severočeské papírny neuskutečnily zamýšlenou opravu a rekonstrukci budovy školy v Horním Prysku a vrací ji zpět MNV.
Ze sálu hostince v Dolním Prysku – Vesničce, který byl z bezpečnostních důvodů uzavřen od roku 1963, je vybudována tělocvična.
V červenci je pro veřejnost otevřeno koupaliště.

1968
V Horním Prysku je provedena oprava prodejny JEDNOTA.
Přehrazením koupaliště zřízeno dětské brouzdaliště.
Provádí se regulace potoka začínající v Horním Prysku u č.p. 140.

1969
Po schválení demolice č.p. 134 – hostince v Horním Prysku se začíná s jeho bouráním.
Pokračuje oplocování koupaliště.
Provedena generální oprava školy v Dolním Prysku (12.7. – 30.8. 1969).

1970
V létě, důsledkem značného sucha, došlo k požáru Středního vrchu – požár likvidují hasičské sbory ze Severočeských papíren, Kamenického Šenova, Nového Boru a České Lípy po několik dní.
Vyhořel rodinný domek č.p. 67, ve kterém bydlela rodina cikánské národnosti s 15ti dětmi.
MNV se rozhodl, že pro zlepšení zásobování obce, zejména ovocem a zeleninou, postaví prodejnu ® je vypracován plán.
V zimních měsících je velmi krutá zima.

1971
Hlavní úkol roku – výstavba prodejny JEDNOTA ® je započato s výstavbou.
Zásluhou soudruha Kavana byly v Horním Prysku vybudovány 2 nové mosty přes potok.
Pokračují práce na vnitřní úpravě tělocvičny ze sálu hostince v Dolním Prysku – Vesničce.
Budova školy v Horním Prysku předána do správy ONV Teplice a má i s přilehlými pozemky sloužit jako škola v přírodě pro teplické děti.
V obci bylo instalováno výbojkové osvětlení.
V Horním Prysku je plánována výstavba nového kiosku ® Epidemiologická stanice nepovolila stavbu na pozemku po demolici hostince ® uvažuje se o postavení poblíž koupaliště.
V zimních měsících velké mrazy (až -19°C).

1972
15. 7. je slavnostně otevřena podejna JEDNOTY v Dolním Prysku.
Probíhá demolice bývalého hostince v Dolním Prysku.
12. 9. došlo v Horním Prysku ke zplanýrování bývalého hostince buldozerem s tím, že vzniklé prostranství bude využito jako točna autobusů ČSAD.
Na základy kiosku budovaného v prostoru koupaliště v Horním Prysku jsou naváženy zbytky rumiště z bývalého hostince, zároveň je planýrována plocha pro hřiště rovněž v prostoru koupaliště.

1973
Ustavena nová jednotka požární ochrany (JPO byla v obci delší dobu zrušena) ® sídlem určena zbrojnice pod budovou MNV.

1974
Dokončen kiosek v prostoru koupaliště (otevřen 25. 6.).
Zbudováno dětské hřiště vedle školy.
Vybetonováno koupaliště, vedle koupaliště se začíná s budováním areálu dvou až tří hřišť na odbíjenou.

1975
Životní úroveň obyvatel obce nesrovnatelně stoupla – v roce 1970 vlastnilo v obci pouze 14 rodin osobni automobil, v roce 1975 stoupl počet již na 23 rodin.
Zpevněno dno koupaliště – položení panelů, dobetonování.
Po vybudování hřiště u koupaliště bylo celé prostranství oploceno.
Připravován plán na vybudování vodojemu.

1976
V rámci akce „Z“ převzali do socialistické péče manželé Vinterovi autobusovou čekárnu v Dolním Prysku a starají se o její úklid a udržování – taktéž v Horním Prysku převzala autobusovou čekárnu do socialistické péče soudružka Marie Herbertová.

1977
Dokončena výstavba vodojemu.
Zahájeny stavební úpravy a rekonstrukce pohostinství v Dolním Prysku č.p. 11.

1978
Pokračuje regulace potoka.
Pokračuje rekonstrukce pohostinství v Dolním Prysku č.p. 11.
Zahájena přestavba budovy školy v Horním Prysku pro budoucí školu v přírodě – plán ukončení přestavby stanoven na rok 1980.

1979
Dokončena regulace potoka.
Pokračuje výstavba pohostinství v Dolním Prysku.
Rekonstrukce školy v Dolním Prysku.
Zrušena vlaková přeprava na trati Česká Kamenice – Česká Lípa – ke 30. 9. zrušena osobní doprava a nákladní doprava omezena na úsek Kamenický Šenov – Česká Kamenice.

1980
Pokračuje přestavba bývalé školy v Horním Prysku na školu v přírodě – přistaven objekt na ubytování a stravování dětí – předpoklad zahájení provozu – rok 1981.
Dokončen a k užívání předán objekt bývalého hostince v Dolním Prysku – objekt předán Restauracím a jídelnám Česká Lípa ® název objektu: "Motorest".

Jak šel čas, aneb letní hrátky v Prysku

V rámci akce Léto s Pryskem 2013 a výstavy "Umělci Prysku" konané dne 17.8.2013 vznikl krátký filmový sestřih letních hrátek z let 1988 - 2010.

Velké poděkování patří především níže uvedeným autorům, bez kterých by tento dokument nemohl nikdy vzniknout. Velice si vážíme jejich činností, které pro obec Prysk nezištně vykonali a nadále v nich pokračují.

Autoři:

  • Video: Dalibor Sádlo
  • Fotodokumentace: Dalibor Sádlo a Jindřich Divoký

Střih:

  • Obec Prysk

Se souhlasem všech autorů si Vám dovolujeme zpřístupnit tento filmový sestřih ke stažení a jeho sdílení dál společně s poděkováním shora uvedeným autorům.

Děkujeme a přejeme příjemné zážitky a vzpomínky.

Jak šel čas, aneb letní hrátky v Prysku 1988 - 2010

Jméno uživatele: hratky
Heslo: vuDripniac

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22
2
23
24 25 26 27 28 29
1
30

Svátek

Svátek má Adolf

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den boje proti desertifikaci a suchu

Zítra má svátek Milan

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0