Menu

Finanční výbor

Pracovní náplní finančního výboru obce Prysk je:

  1. Provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
  2. Provádění přípravy rozpočtu obce, rozpotočvých změn a kontrola jeho plnění v průběhu kalendářního roku.
  3. Příprava zprávy o hospodaření obce a stavech účtů zastupitelstvu obce.
  4. Kontrola pokladních knih a hotovosti.
  5. Kontrola podpisových vzorů a zacházení s pokladnou (předávání).
  6. Kontrola vybírání všech poplatků (psi, odpady, voda, nájmy a pronájmy) a upomínek.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřujících k odstranění nedostatků.

Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Složení výboru:

předseda: Frömmelová

členové: Marcela Nováková, Monika Domalípová, Klára Borská, Pavla Linhartová